Wie Zijn Wij


Onze Visie

Levend Water helpt mensen te leven in de overwinning van Jezus Christus.

 

Wij geloven dat Jezus Christus de belangrijkste persoon is die ooit geleefd heeft en dat Hij ook vandaag leeft en in staat is de volheid van het leven in ons te herstellen. Jezus is de Zoon van God en is door God vanuit de hemel naar de aarde gestuurd om de wereld waarin wij leven te herstellen in haar oorspronkelijke doel zoals God het bedoeld heeft toen Hij de wereld schiep. Een plaats voor de mensheid om te ontdekken wie ze zijn, wie God is en wat een geweldig mooie wereld God voor ons heeft gemaakt.

Jezus overwon over het kwaad door de dood, het ultieme kwaad, te overkomen. Wij hebben de gevolgen van Jezus' overwinning ervaring in ons eigen leven en verlangen er naar om ook anderen in onze omgeving te helpen om Jezus te ontmoeten en Zijn overwinning te ervaren.

 

Wij helpen mensen om God te ontmoeten, te groeien en te leven in hun bestemming, zodat zij smaakmakers zijn op de plek waar God hen heeft geplaatst, waardoor Zijn Koninkrijk doorbreekt in deze wereld.

 

Leren om te leven in de overwinning van Jezus Christus is een proces waarin wij je willen helpen. Je bent welkom in onze bijeenkomsten waar we samen leven en leren terwijl we God ontmoeten en onze bestemming ontdekken.

 

Wij geloven dat God geweldige dingen in iedere individuele mens gelegd heeft zodat jij en ik een expressie zijn van Hem. We willen het beeld van God in jou zien opbloeien zodat je succes kan hebben in alle aspecten van je leven en iemand kan zijn die bekend staat als een smaakmaker op de plek waar God je geplaatst heeft. Wij verlangen er naar dat de geweldige zegen van God en Zijn hemelse koninkrijk niet alleen tot uiting komen in ons persoonlijk leven, maar ook dat dit zichtbaar wordt in deze wereld terwijl wij helpen om haar ten goede te veranderen.


Onze Missie

Levend Water gelooft dat God een 2-voudig plan voor de mensheid en deze wereld heeft, wat wordt weergegeven in Genesis 1:28:

 

"Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'".

 

Dit laat ons Gods verlangen zien:

 1. om een grote familie van mensen te hebben die leven onder Zijn leiding en gezag (wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde).
 2. om de mensen te zien ontwikkelen als Zijn gezag op de aarde (en breng haar onder je gezag).

Levend Wate herkent deze 2 aspecten die niet alleen aan de mensheid als geheel gegeven zijn, maar in het bijzonder door Jezus Christus aan Zijn gemeente nadat Hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood om Gods Koninkrijk terug te brengen op deze aarde. In de Gemeente herkennen we deze 2 aspecten van Familie en Koninkrijk.

 

Familie

Levend Water is geroepen om een familie van gelovigen te zijn die elkaar ontmoeten en hen die geen deel van de Levend Water familie zijn, zodat we elkaar kunnen bemoedigen in onze Koninklijke opdracht.

Wij doen dit door:

 • Zondagse bijeenkomsten
 • Connectgroepen in onze huizen
 • Onderwijs bijeenkomsten

Koninkrijk

Levend Water is geroepen om een leger van vredestichters te zijn. Wij komen samen om het hemelse Koninkrijk en haar principes te zien ontwikkelen in alle aspecten van ons leven. Dit gebeurt door het delen van de levenslessen van Jezus met de mensen om ons heen, waar God ons ook een plek gegeven heeft.

Wij doen dit door:

 • ons persoonlijke en familie leven te leven volgens de principes van Jezus en Zijn Koninkrijk, zoals aan ons gegeven in de Bijbel.
 • het uitreiken naar onze buurtgenoten, collega's, familie, vrienden en bekenden.
 • het delen van Koninkrijksprincipes op ons werk, op school, in onze buurt, in onze stad, provincie en ladn en op elke ander eplaats waar God ons geroepen heeft.

Wat We Geloven

De geloofsverklaring van Levend Water is in wezen niet uniek. Niet uniek, maar ook niet universeel. Deze verklaring is gebaseerd op een aantal theologische grondslagen, die door vele evangelische en charismatische gemeenten over de gehele wereld als waarheid worden gezien. Deze verklaring is de grondslag waarop wij, Levend Water, ons geloof baseren.

 

 1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.
 2. Wij geloven in de eeuwige Godheid die Zichzelf geopenbaard heeft als één God in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, te onderscheiden maar onafscheidelijk.
 3. Wij geloven in de schepping, de beproeving en de val van de mens zoals beschreven staat in Genesis; zijn volkomen geestelijke verworpenheid en niet in staat de Goddelijke gerechtigheid te verkrijgen door of in zichzelf.
 4. Wij geloven in de Here Jezus Christus, de Verlosser der mensen, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zijnde zowel God als mens.
 5. Wij geloven dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en is opgestaan op de derde dag, en dat Hij persoonlijk verschenen is aan Zijn discipelen.
 6. Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus, Zijn verhoging, en dat Hij persoonlijk, letterlijk en lichamelijk voor de tweede keer zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.
 7. Wij geloven in de verlossing van zondaren door genade, door bekering en geloof in het volmaakte en toereikende werk aan het kruis op Golgotha waardoor wij de vergeving van zonden verkrijgen.
 8. Wij geloven in de waterdoop van gelovigen door onderdompeling in de naam van de Eeuwige Godheid opdat wij het gebod vervullen dat Jezus ons gegeven heeft.
 9. Wij geloven in de doop in de Heilige Geest als een ervaring tijdens of volgend op de verlossing.
 10. Wij geloven in het functioneren van de gaven van de Geest, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, en zoals werd gemanifesteerd in de eerste Gemeente.
 11. Wij geloven in lofprijs en aanbidding zoals onderwezen in de Schrift.
 12. Wij geloven in een Geest vervuld leven, een leven van afkering van de wereld en van vervolmaking van heiligheid in de vreze van de Heer als een uitdrukking van het Christelijk geloof en van Christus' heerschappij.
 13. Wij geloven dat het de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke gemeente om de grote opdracht te vervullen in het prediken van het evangelie aan ieder volk en dat het evangelie daadwerkelijk gepredikt zal worden aan alle volkeren voordat Jezus terugkomt.
 14. Wij geloven in lichamelijke genezing door Goddelijke kracht, en Goddelijke genezing op verschillende wijzen zoals gebruikelijk in de eerste Gemeente.
 15. Wij geloven in de tafel van de Heer, ook wel genoemd het avondmaal, voor de gelovigen.
 16. Wij geloven in het eeuwige leven voor gelovigen en het eeuwige oordeel voor ongelovigen.
 17. Wij geloven in de realiteit en persoonlijkheid van Satan en het eeuwige oordeel van Satan en zijn engelen.
 18. Wij geloven dat er één waarachtige universele kerk is, opgebouwd uit gelovigen. Maar deze universele kerk is ook opgebouwd uit vele plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten staan onder de soevereine heerschappij van de Heer Jezus Christus, autonoom leidinggevend onder Hem, in samenspraak met de 5-voudige bediening waarmee God hen in relatie heeft gebracht.

Onze Juridische Structuur

Levend Water is een kerkgenootschap dat als zodanig bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd onder nummer 50126881 onder haar officiële naam 'Christelijke Gemeente Levend Water'.

 

Het gebouw is ondergebracht in aparte een stichting opgericht. Deze stichting is bij de Kamer van Koophandel geregisteerd onder numer 41147309 onder haar officiële naam 'Stichting Bouwfonds "Christelijke Gemeente Levend Water"'.