Geloofsverklaring

De geloofsverklaring van Levend Water is in wezen niet uniek. Niet uniek, maar ook niet universeel. Deze verklaring is gebaseerd op een aantal theologische grondslagen, die door vele evangelische en charismatische gemeenten over de gehele wereld als waarheid worden gezien. Deze verklaring is de grondslag waarop wij, Levend Water, ons geloof baseren. 

1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. 

2. Wij geloven in de eeuwige Godheid die Zichzelf geopenbaard heeft als één God in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, te onderscheiden maar onafscheidelijk. 

3. Wij geloven in de schepping, de beproeving en de val van de mens zoals beschreven staat in Genesis; zijn volkomen geestelijke verworpenheid en niet in staat de Goddelijke gerechtigheid te verkrijgen door of in zichzelf.

4. Wij geloven in de Here Jezus Christus, de Verlosser der mensen, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zijnde zowel God als mens. 

5. Wij geloven dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en is opgestaan op de derde dag, en dat Hij persoonlijk verschenen is aan Zijn discipelen. 

6. Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus, Zijn verhoging, en dat Hij persoonlijk, letterlijk en lichamelijk voor de tweede keer zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen. 

7. Wij geloven in de verlossing van zondaren door genade, door bekering en geloof in het volmaakte en toereikende werk aan het kruis op Golgotha waardoor wij de vergeving van zonden verkrijgen. 

8. Wij geloven in de waterdoop van gelovigen door onderdompeling in de naam van de Eeuwige Godheid opdat wij het gebod vervullen dat Jezus ons gegeven heeft. 

9. Wij geloven in de doop in de Heilige Geest als een ervaring tijdens of volgend op de verlossing.

10. Wij geloven in het functioneren van de gaven van de Geest, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, en zoals werd gemanifesteerd in de eerste Gemeente. 

11. Wij geloven in lofprijs en aanbidding zoals onderwezen in de Schrift. 

12. Wij geloven in een Geest vervuld leven, een leven van afkering van de wereld en van vervolmaking van heiligheid in de vreze van de Heer als een uitdrukking van het Christelijk geloof en van Christus' heerschappij.

13. Wij geloven dat het de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke gemeente om de grote opdracht te vervullen in het prediken van het evangelie aan ieder volk en dat het evangelie daadwerkelijk gepredikt zal worden aan alle volkeren voordat Jezus terugkomt. 

14. Wij geloven in lichamelijke genezing door Goddelijke kracht, en Goddelijke genezing op verschillende wijzen zoals gebruikelijk in de eerste Gemeente. 

15. Wij geloven in de tafel van de Heer, ook wel genoemd het avondmaal, voor de gelovigen. 

16. Wij geloven in het eeuwige leven voor gelovigen en het eeuwige oordeel voor ongelovigen. 

17. Wij geloven in de realiteit en persoonlijkheid van Satan en het eeuwige oordeel van Satan en zijn engelen. 

18. Wij geloven dat er één waarachtige universele kerk is, opgebouwd uit gelovigen. Maar deze universele kerk is ook opgebouwd uit vele plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten staan onder de soevereine heerschappij van de Heer Jezus Christus, autonoom leidinggevend onder Hem, in samenspraak met de 5-voudige bediening waarmee God hen in relatie heeft gebracht.